Zpracování osobních údajů

Ve smyslu platných právních předpisů Evropské unie (směrnice EU č. 95/46/ES a nařízení 2016/679 Evropského
parlamentu a Rady, představující obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR) si Vám dovolujeme
zaslat následující informaci.
GDPR se týká výhradně osobních údajů fyzických osob, nikoliv právnických osob.


Správcem osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a
prostředky zpracování osobních údajů. V případě našich odběratelů (prodejců) – fyzických osob (dále jen
zákazník) je správcem osobních údajů: relaxování s.r.o. se sídlem Vršovická 796/37, 101 00 Praha 10-Vršovice identifikační číslo: 06603815.

Jaké osobní údaje správce shromažďuje a zpracovává?
Správce shromažďuje a zpracovává běžné osobní údaje, představující základní identifikační údaje a kontaktní
údaje našich zákazníků fyzických osob, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail, dodací adresu.
Pokud nám to umožníte svým souhlasem, můžeme zpracovávat vaše další osobní údaje, a to za účelem zasílání
marketingových akcí, obchodních sdělení (newsletterů) o produktech a službách správce nebo jeho obchodních
partnerů, případně dalších třetích stran.

K jakým účelům správce osobní údaje využívá a zpracovává?
Správce zpracovává osobní údaje zákazníků bez jejich souhlasu za účelem za účelem plnění smluvních
povinností, a dále pro ochranu svých práv vyplývajících z právních předpisů a právem chráněných zájmů
správce.
Přístup k osobním údajům zákazníků má správce a jeho zaměstnanci, kteří jsou řádně proškolení a seznámeni
s pravidly ochrany osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků
výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Jak dlouho správce údaje zpracovává?
Osobní údaje zákazníků budou uchovávány pouze po dobu, po kterou existuje důvod k jejich uchovávání a po
kterou je to povoleno nebo vyžadováno platnými právními předpisy České republiky. To znamená, že tyto
osobní údaje budou uchovávány minimálně po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu se správcem a dalších
4 let po zániku smluvního vztahu, pro případ sporů vyplývajících z plnění dle příslušné objednávky zákazníků, či
jiného právního důvodu.

Musíme osobní údaje poskytnout a z jakých zdrojů jsou získávány?
Správce zpracovává osobní údaje zákazníků, kteří je dobrovolně poskytli v souvislosti s jednáním o vyřízení
jejich objednávek, a dále údaje z veřejně dostupných rejstříků a registrů, přičemž tyto údaje jsou nezbytné pro
splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží a bez těchto údajů správce nedokáže
požadovanou dodávku zboží poskytnout.

Jakým způsobem správce zajišťuje ochranu osobních údajů?
Osobní údaje zákazníků jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolu zajišťujícími vhodnou
ochranu zpracování osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo
zničením, jakož i jiným možným zneužitím.
Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně
převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu správce osobní údaje poskytuje nebo předává?
Správce předá osobní údaje orgánům dohledu a dalším státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena
platným právním předpisem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv správce. Zpracováním osobních
údajů zákazníků může správce pověřit třetí osobu, tzv. zpracovatele osobních údajů, a to na základě příslušné
smlouvy, která zpracovatele zavazuje ke stejné míře ochrany osobních údajů, jakou poskytuje správce. Některé
osobní údaje mohou být předány také dodavatelům zajišťující pro správce služby (dodání zásilek, marketingová
sdělení atd., přičemž seznam případných zpracovatelů osobních údajů lze najít na webových stránkách
správce).
Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo země EU.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?
V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním
údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a
právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich
zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich
třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti,
písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu info@outletmatracepraha.cz.

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?
V případě, kdy správce zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv
odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti
takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme
informovat. Námitce pro zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy, můžete je snadno uplatnit
mailem na adresu info@outletmatracepraha.cz.

Jak správce informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?
Zákazník je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když správce poskytuje některé
osobní údaje.

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?
Zákazník má taktéž právo vznést připomínky a námitky v oblasti zpracování osobních údajů, a to jednak přímo
ke správci a jednak na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
www.uoou.cz.

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Další informace.